बिद्योदय निमाबि स्तरउन्नती अभियान को 2010-2014 (पहिलो चरणको) प्रतिबदेन

बिद्योदय निमाबि स्तरउन्नती अभियान को  2010-2014 (पहिलो चरणको) प्रतिबदेन

(पुरा प्रतिबदेन को ओरिजिनल फाईल यहाँ क्लिक गर्नुहोस) चिनो कोष र बिद्यालय प्रगति बिरबण २०१०-२०१४ अपडेट

बिद्योदय निमाबि स्तरउन्नती कोष ” चिनो” (२०१०-२०१४) पहिलो चरणमा १९,८७,९८१/- को फिक्स कोष बन्यो

सारांश
१७,८५,७३७/-संकलन भएको मा खर्च रु -५०,०००/- (स्कुलको ग्राउण्ड सम्माउदा र अन्य ब्यबस्थापन खर्च) बाँकी रु १७,८५,७३७/- ‍+ च्यारिटी हङकङको थप २,०२,२४४/- गरि १९,८७,९८१/- को फिक्स कोष बनेको छ। १६,३०,००० रुपैया लगानी भएको छ र ७५,०००/- बिद्योदय सापती २,८०,०००/- नगद मौजदात २,९८१/- बैक मौजदात छ,

२०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 1 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 2 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 3 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 4 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 5 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 6 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 7 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 8 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 9 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 10 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 11 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 12 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 13 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 14-2of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 15 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 16 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 17 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 18 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 19 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 20 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 21 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 22 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 23 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 24 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 25 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 26 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 27 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 28 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 29 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 30 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 31 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 32 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 33 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 34 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 35 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 36 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 37 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 38 of 39 २०१०-२०१४ चिनो कोष र स्तरउन्नती अभियान page 39 of 39

 

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s