हरेलो मेला: २०६९ को DVD बितरण कार्यक्रम को रिपोर्ट

मिरा राम्जाली र साथीहरुको नृत्य

हरेलो मेला: २०६९ को DVD बितरण कार्यक्रम को रिपोर्ट

हरेलो मेला: २०६९ DVD Concept: Dil Kumari Ramjali

Thanks,
Cemara – Kumar Ramjali, Jay Parshad Purja, You Kumar Roka, Sunil Pun
Dal B. Paija, Ghar Sunna youth Club, School Team, Ama Samuha , All Viewers
Participant , Contributors , Sopnsors & All CD Purchers

बिशेष धन्यबाद – झरि नभनि घर दैलो अभियान मा पुगेर सहयोग गर्ने
भबिन्द्र पाईजा, रिम प्रसाद रोका, मनबीर किसान, कमल पुन, यु कुमार रोका,
राम पाईजा, मन्जु रोका, सीता राम्जाली, डलिमा पुन

सिडि बिक्री को उद्देश्य- 2013-2014 : 14 Computer देश बिदेश सहयोग मा प्रात्त हुने र वाखेत मा कम्पयुटर कलास सुरु हुने भने म्यासेज पुराउने र हरेलो लाई भिडियो मा भए पनि धेरैलाई देखाउने

( भिडियो क्वालिटि राम्रो नहुनु मा धेरै कारण थिए। अनप्रोफेशनल Editing, DC Cam Recording, 22 clip- Capacity भन्दा बढि भिडियो एउटै DVD मा राख्न खोज्नु )

DVD बाट बितरण कार्यक्रम मा सहभागी दाता को नामावली
क्र.सं. नाम वडानं रकम स्टाटस
प्राप्त भएको बाँकी
१ मन कुमारी थापा ६ ११० प्राप्त भएको
२ मन माँया पाईजा ६ ११० प्राप्त भएको
३ कृष्णा पाईजा ६ ११० प्राप्त भएको
४ ईन्द्र कुमारी ६ ११० प्राप्त भएको
५ लिल कुमारी बि.क. ६ १०० प्राप्त भएको
६ भक्ति प्रसाद बि.क. ६ १०० प्राप्त भएको
७ लिल ब. बि.क. ६ १०० प्राप्त भएको
८ चन्द्र बि.क. ६ १०० बाँकी
९ पबित्रा नेपाली ६ १०० बाँकी
१० हिरा ब. रोका ६ १५० प्राप्त भएको
११ मोती लाल रोका ६ १५० प्राप्त भएको
१२ रिम ब. रोका ६ १५० प्राप्त भएको
१३ नर मती पुन ६ १५० प्राप्त भएको
१४ बेगम पाईजा ६ १५० प्राप्त भएको
१५ जय प्र. पुर्जा ६ १०० प्राप्त भएको
१६ गौ नारायाण पाईजा ६ १०० प्राप्त भएको
१७ कमला सेरपन्जा ६ १०० प्राप्त भएको
१८ दल ब. रोका ७ १०० प्राप्त भएको
१९ देउ ब. पाईजा ७ १०० बाँकी
२० ईन्द्र पाईजा ७ २०० प्राप्त भएको
२१ तुल ब. थापा ७ १०० प्राप्त भएको
२२ रत्न ब. पाईजा ७ १०० प्राप्त भएको
२३ रितु पाईजा ७ १०० प्राप्त भएको
२४ प्रेम रोका ७ २०५ प्राप्त भएको
२५ सोम ब. पाईजा ७ १२० प्राप्त भएको
२६ भेष ब. थापा ७ १०० प्राप्त भएको
२७ खड्क ब. थापा ७ २०० प्राप्त भएको
२८ खेम ब. थापा ७ १२० प्राप्त भएको
२९ कमल पुन ७ ५०० प्राप्त भएको
३० कुमारी पुन ७ १०० बाँकी
३१ गीता रोका ७ १०० प्राप्त भएको
३२ दान माँया रोका ७ १०० प्राप्त भएको
३३ नौली पाईजा ७ १०० प्राप्त भएको
३४ तिल प्र. पाईजा ७ १०० प्राप्त भएको
३५ गुन पुर्जा ७ ५०० प्राप्त भएको
३६ सीता रोका ८ १०० प्राप्त भएको
३७ लाल ब. पाईजा ८ १०५० बाँकी
३८ मन्जु रोका ८ १०० प्राप्त भएको
३९ शान्ती रोका ८ १५० प्राप्त भएको
४० गोबिन्द ८ १०० प्राप्त भएको
४१ गणेश राम्जाली ८ २०० प्राप्त भएको
४२ नर माया रोका ८ १०० प्राप्त भएको
४३ माया पाईजा ८ १०० प्राप्त भएको
४४ देउ मायाँ राम्जाली ८ १५० प्राप्त भएको
४५ मिनु थापा ८ १५० प्राप्त भएको
४६ लाल ब. पुन ८ १५० प्राप्त भएको
४७ लक्ष्मी पुर्जा ८ २०० प्राप्त भएको
४८ छक प्रसाद रोका ८ १०० प्राप्त भएको
४९ याम ब. बुढाथोकी ८ १०० प्राप्त भएको
५० तुल ब. राम्जाली ८ २०० प्राप्त भएको
५१ खिम ब. किसान ८ १०० प्राप्त भएको
५२ चन्द्र ब. किसान ८ १०० प्राप्त भएको
५३ पबित्रा किसान ८ १०० प्राप्त भएको
५४ गङगा किसान ८ १०० प्राप्त भएको
५५ पार्बती किसान ८ १०० प्राप्त भएको
५६ दुर्गी माया किसान ८ १०० प्राप्त भएको
५७ मन मायाँ किसान ८ १०० प्राप्त भएको
५८ मिना किसान ८ १०० प्राप्त भएको
५९ मनिषा किसान ८ १०० प्राप्त भएको
६० छक प्रसाद थापा ८ १०० प्राप्त भएको
६१ ओम कुमारी राम्जाली ९ २०० प्राप्त भएको
६२ प ब. सेर्पन्जा ९ १०० प्राप्त भएको
६३ दमन थापा ९ १०० प्राप्त भएको
६४ नर ब. पाईजा ९ २०० प्राप्त भएको
६५ टेक ब. बुढाथोकी ९ १०० प्राप्त भएको
६६ खडक ब. रोका ९ २०० प्राप्त भएको
६७ मन प्रसाद रोका ९ १०० बाँकी
६८ खडक लाल रोका ९ १०० बाँकी
६९ कृष्णा रोका ९ १०० प्राप्त भएको
७० लोक ब. राम्जाली ९ १२० प्राप्त भएको
७१ थिर कुमारी राम्जाली ९ २०० प्राप्त भएको
७२ प्रेम माया राम्जाली ९ २०० प्राप्त भएको
७३ शिव रोका ९ १०० बाँकी
७४ लाल माया रोका ९ १०२० प्राप्त भएको
७५ कृष्ण गर्बुजा ९ २०० प्राप्त भएको
७६ मिन कुमारी रोका ९ ३०० प्राप्त भएको
७७ अशोक रोका ९ ६०० प्राप्त भएको
७८ अनिता बुढाथोकी ९ २०० बाँकी
७९ थिर ब. रोका ९ १०० बाँकी
८० कृष्ण पुन ९ ११० प्राप्त भएको
८१ सक्तलाल राम्जाली ९ ११० प्राप्त भएको
८२ दिल ब. पुन ९ १०० प्राप्त भएको
८३ टेक ब. रोका ९ ५०० प्राप्त भएको
८४ लाल ब. पुन ९ ५०० प्राप्त भएको
८५ गजेन्द्र पुन ९ ५०० प्राप्त भएको
८६ असारी पुन ९ ५०० प्राप्त भएको
८७ नर ब. पुन ९ २०० बाँकी
८८ डेक ब. पुन ९ १५० प्राप्त भएको
८९ लोक ब. पुन ९ १५० प्राप्त भएको
९० भ मायाँ (रायखोर) 10 ७० प्राप्त भएको
जम्मा १६०१५

८ चन्द्र बि.क. ६ १०० बाँकी
९ पबित्रा नेपाली ६ १०० बाँकी
१८ देउ ब. पाईजा ७ १०० बाँकी
२९ कुमारी पुन ७ १०० बाँकी
३७ लाल ब. पाईजा ८ १०५० बाँकी
५७ मन प्रसाद रोका ९ १०० बाँकी
५८ खडक लाल रोका ९ १०० बाँकी
६३ शिव रोका ९ १०० बाँकी
६८ अनिता बुढाथोकी ९ २०० बाँकी
६९ थिर ब. रोका ९ १०० बाँकी
७८ नर ब. पुन ९ २०० बाँकी
जम्मा २२५०

काठमाडौ मा पठाएको Dvd Qty = 35 रकम प्राप्त भए पछि अपडेट हुने

बिबरण Qty Unit Cost Total Cost
Raw/Blank CD Purchased 1st 100 14 1400
Raw/Blank CD Purchased 2st 50 14 700
Raw/Blank CD Purchased 3st 50 20 1000
Total Cost 3100

काठमाडौ बाहेक को नाफा नोक्सान
सिडी किन्दाको लागत ३१००
CD बितरण बाट प्राप्त रकम १६०१५
CD बितरण बाट नउठेको रकम २२५०
५३५० १६०१५
१०६६५
Profit
नोट- काठमाडौ बाट पनि DVD को रकम आयो भने कम्तीमा

(खास मा हामीले हरेलो को DVD बनाउछौ भन्ने सोचिएकै थिएन। हामीले ११ क्लिप युटुव च्यानल मा राख्यौ मेला भरिमा त्यो खबर फेसबुक बाट सबैले हेरे अनि दिल कुमारी राम्जाली ज्यु ले होईन मामा यो भिडियो लाई DVD मा हालेर काठमाडौमा पनि घर घर मा दिनु पर्यो। त्यति बेला नै अचानक लौ हुन्छ भनेर काम गरिएको हो। क्वालिटि बारे, EDiting , concept Script बिना कै DVD Project sakiyo त्यसकारण यस्मा कुनै क्वालिटि छैन। मात्रै बिध्योदय निमाबिले आफ्नो कम्पयुटर कोष मा १० हजार ६ सय ६५ नाफा बचत गरेको छ। काठमाडौ बाट ३५ सिडि को आयो भने अझै थप होला। न आए पनि हामी घाटा मा छैनौ। यो भन्दा बढि नाफा हुन सक्थ्यो तर बिबिध कारण थिए – वाखेत मा सबै को घर मा डिभिडि प्लेयर थिएन। छिमेकी गाउँहरु बिजुलि बिहिन थिए। शहर मा लैजाने खालको क्वालिटि थिएन। अर्को कारण भनेको बिजुली नै थियो रेकर्ड गर्दा गर्दै बत्ति जाने र DVD खेर जाने हुने गर्दथ्यो। ३० को हारा हारी मा यसरी नै खेर गएको छ। )

– प्रयाप्त गृहकार्य बिना िडिभिडि प्रोजेक्ट गरिएको ले गुणस्तर नभएको मा माफी चाहान्छु। तै पनि यस्ले हाम्रो हरेलो को सम्झनालाई सँगालेको छ र नयाँ काम को थालनी गरेको छ।

Advertisements

One thought on “हरेलो मेला: २०६९ को DVD बितरण कार्यक्रम को रिपोर्ट

  1. Pingback: बिध्योदय निम्न माध्यमिक बिध्यालय वाखेत, म्याग्दी को कम्प्युटर साक्षरता अभियान बर्ष: २०७१ | Wakhet Diary

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s