मगर भाषामा सरल बाक्य- नेपाली-ढुट-खाम

मगर भाषामा सरल बाक्य (ढुट) (अनुबाद-Narendra Jhakote Magar, धरान)
                                    ( खाम) अनुबाद-Asha Budha Magar
१,मैले लुगा लगाए
 (ढुट)ङ् इ बढीन बिल्हा
(खाम)ङा क्वा ङा-जासिके । 
२,तिमीले लुगा लगायौ?
 (ढुट)नाकोई बाधिन बिल्हा?
(खाम)नु क्वा न-जासिधु? 
३,छिटो खाना खाउ
 (ढुट)छिटो छो/ज्यात ज्यानी
 (खाम)चानु काङ् जिके ।
४,मेरो लुगा खै?
 (ढुट) ङ् उ बढीन कुलाक ले/आले
 (खाम)ङा क्वा खो ?
५,कति बज्यो?
 (ढुट)कुडिक ङ् का?
(खाम)खा उभजीऊ? 
६,कति छिटो
 (ढुट)कुडिक छिटो आले
(खाम)खा चानो ?
७,खाजा के छ?
 (ढुट)अरनी हि ले/आले
(खाम)अर्नी कता उलिज्यायू । 
८,१० रुपया दिनुहोस
 (ढुट)१० रुप्या याह्नी/याह्निस
 (खाम)१० रुप्या याउके । 
९,यहाँ आउ
 (ढुट)इला ह्रानी/रहानी
(खाम)आक हुन्के । 
१०,यो उसलाई देउ
 (ढुट)इसै आसई/आसकी य्हानी
(खाम)आउ होलाई इके । 
११,पानी देउ मलाइ
 (ढुट) ङ्कि दि य्हानी/याह्नी
 (खाम)रि याउके ङालाई । 
१२,तिम्रो हो कि मेरो?
 (ढुट)नाकुंङ् आले कि ङ्उ आले?
(खाम)नमी सै ङामी ? 
१३,यो कसको हो?
 (ढुट)इसै सुओ आले?
(खाम)आउ सुए उमी ?
१४,तिम्रो घर कुन हो?
 (ढुट)नाकुंङ् ईम कुसई आले?
 (खाम)न जिम कताकु ?
१५,तिम्रो घर कहाँ हो?
 (ढुट)नाकुंङ् ईम कुसई आले?
(खाम)न जिम कताङ ?
१६,तिम्रो नाम के हो?
 (ढुट)नाकुंङ् म्यार्मिन हयाले?
(खाम) न मिन कता ?
१७,बाबा खोइ?
 (ढुट)बोइ कुला ले?
(खाम)बाबु खो ?
_____________________________________________________________

नेपाली-(ढुट)-(खाम)

म-ङ्!,ङा 
मेरो- ङ्उ –ङामी 
मलाइ –ङ्की-ङालाई
उ-आसेई-हो
उस्को-आच्यौ-होए उमी 
उसलाई-आसकी-होलाई 
तिमि-तपाई–नाको-नु 
तिम्रो-तपाई–नाकुंङ्-नमी 
तिमीलाई-तपाईलाई –नाकोकी-नुलाई 
हामी-कान-घे
हाम्रो-कानुंङ्-घिमी 
हामी लाई-कानकी-घेलाई 
एता-इलाक-आधा 
उता-आलाक-होधा 
वर-वार्लाक-आकसै 
पर-पार्लाक-होकसै
कहाँ-कुला/कुलाक-कताङ 
कसरी-कुजात्न/कुजाट्ना-कैजैध 
कहिले-सेन-खर्क 
कति बेला-कुड़िक बेला-खबेला 
कुन-कुसई-खो
Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s