मगर खाम ( काल र काल पक्ष रुपान्तर) शब्द अर्थ , अनुबाद-आशा बुढा मगर (खाम)

१. खाने=ज्याने,खायो=जिज्यायु,खानेछु=ज्याने-ङाले,खादैछु=ज्यावोन ङाधोजे
२. खोज्नु= साप्ने, खोज=साप्के, खोज्नेछु=साप्ने ङाले, खोजौ=घे-साप्या
३. कुदनु=धोनाने ,कुदयो=धोनके ,कुददैछ= धोनवोन धोज्यायु
४. सुत्नु=स्याने ,सुत्नेछ=स्याङनेले ,सुत्तौ = घे-स्याङया
५. गर्नु =धोने ,गर्नेछ =धोनेले, गरौ =घे-धोया
६.बोक्नु=गुर्ने ,बोक्नेछ =गुर्नेले ,बोकौ =घे-गुर्या
७. हिंड्नु=बाने, हिंड्नेछ = बानेले, हिददौ= घे-बाया
८.आउनु= हुने ,आऊछ= हुज्या, आऊ= हुन्के
९.जानु= बाके ,जनेछ =बानेले ,जाऊ =बान्के जाउउ=घे-बाया
१०.कुत्नु =पोने ,कुत्यो =पोकियु ,कुत्त्नेछ =पोनेले ,कुत्त्दैछ =पोउन धोज्यायु, कुतौ =घे- पोया
११.खोस्नु =नकतैने ,खोस्यो = नकतैक्यु ,खोस्दैछ= नकतैउन धोज्याउ ,खोसौ = घे -नकतैया
१२.लेखनु =सर्ने ,लेख्यो =सर्कियु ,लेखदैछ =सर्वोन धोज्यायु ,लेखौ =घे -सर्या

१३.राखनु=नैन्या , रख्यो = नैकियु , राख्दैछ =नैवोन धोज्यायु, राखौ=घे -नैया
१४.लिनु =क्योने ,लियो =क्योकियु ,लिन्छ = क्योज्यायु , लिदैछ =क्योवोन धोज्यायु ,लिनेछ =क्योनेले
१५.ओदनु =क्वैसिने ,ओदयो= क्वैसिके ,ओददैछ =क्वैसिउन धोज्यायु ,ओदौ= घे-क्वैसिया

*रात र दिन अनी बर्ष = री सोनो ला हुकिन साल
१ बिहान = छकाल्न्या, दिउस =लाक ,बेलुक =रिम्क, राती =रीइल
२ आज =आछइम, भोली = पराती , पर्सी = मछया ,निकोर्सी = निम्छया, कनेकोर्सी = तिप्छाया
३ रात पर्‍यो = री -ताके ,उज्यालो भयो = छकाल्ने – ताके ,
४ हिजो =आज्यो ,अस्ती =तालाक,यो बर्ष = आउ साल

अनुबाद-आशा बुढा मगर (खाम)

रोल्पा, रुकुम आसपास बोलिने खाम भाषा को रुपान्तर हो यो । हामीले मगर भाषा भित्र को बिबिधता मा अन्तरको प्रयास होईन समान्तर के छ र हामी सबैले सबै मगर भाषा बोलेको कहिले बुझ्न सक्दछौ ? यो नै मुख्य कुरा हुन्छ।

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s