नेपाली-मगर ढुट- मगरखाम( काल र काल पक्ष रुपान्तर) शब्द अर्थ , अनुबाद नरेन्द्र झाकोटे मगर(ढुट), आशा बुढा मगर (खाम)

(ढुट)१,खानु> >ज्या–खायो>>ज्याकी–खानेछु>>ज्याले–खादैछु>>ज्यामनले–खाउ>>ज्यइंग
 • (खाम)१. खानु=ज्याने,खायो=जिज्यायु,खानेछु=ज्याने-ङाले,खादैछु=ज्यावोन ङाधोजे
(ढुट)२,खोज्नु>>पाकी–खोज्यो>> पा–खोज्नेछ>>पाले–खोज्दैछ>>पामनले–खोजौ>>पइंग
 • (खाम)२. खोज्नु= साप्ने, खोज=साप्के, खोज्नेछु=साप्ने ङाले, खोजौ=घे-साप्या
(ढुट)३,कुद्नु>>खेर्की–कुद्यो>>खेरा–कुद्नेछ>>खेरले—कुद्दैछ>>खेर्ननले>>कुदौ>>खेरिंग
 • (खाम)३. कुदनु=धोनाने ,कुदयो=धोनके ,कुददैछ= धोनवोन धोज्यायु
(ढुट)४,सुत्नु>>मिसकी–सुत्यो>>मिसा–सुत्नेछ>>मिसले–सुत्दैछ>>मिस्ननले–सुतौ>>मिसिंग
 • (खाम)४. सुत्नु=स्याने ,सुत्नेछ=स्याङनेले ,सुत्तौ = घे-स्याङया
(ढुट)५,गर्नु>>जातकी–गर्यो>>जाता–गर्छ/गर्नेछ>>जातले–गर्दैछ>>जात्ननले–गरौ>>जातिंग
 • (खाम)५. गर्नु =धोने ,गर्नेछ =धोनेले, गरौ =घे-धोया
(ढुट)६,बोक्नु>>बुइंग–बोक्यो>>बुवा–बोक्छ/बोक्नेछ>>बुले–बोक्दैछ>>बुमनले–बोकौ>>बुइंग
 • (खाम)६.बोक्नु=गुर्ने ,बोक्नेछ =गुर्नेले ,बोकौ =घे-गुर्या
(ढुट)७,हिड्नु>>व्हाकी–हिड्यो>>व्हा–हिड्नेछ>>वहाले–हिड्दैछ>>व्हामनले–हिडौ>>होइंग
 • (खाम)७. हिंड्नु=बाने, हिंड्नेछ = बानेले, हिददौ= घे-बाया
८,आउनु>>रान्ही–आयो>>राहा–आउछ>>राल्हे–आउदैछ>>राम्हनले–आऊ>>रहिंग
 • (खाम)८.आउनु= हुने ,आऊछ= हुज्या, आऊ= हुन्के
(ढुट)९,जानु>>नुङ्नि–गयो>>नुवा–जान्छ/जानेछ>>नुङ्ले–जादैछ>>नुङ्ननले–जाउ>>नुइंग
 • (खाम)९.जानु= बाके ,जनेछ =बानेले ,जाऊ =बान्के जाउउ=घे-बाया
(ढुट)१०,कुट्नु>>डुङ्कि–कुट्यो>>डुङआ–कुट्छ/कुटनेछ>>डुङ्ले–कुटदैछ>>डुङ्ननले–कुटौ>>डुइंग
 • (खाम)१०.कुत्नु =पोने ,कुत्यो =पोकियु ,कुत्त्नेछ =पोनेले ,कुत्त्दैछ =पोउन धोज्यायु, कुतौ =घे- पोया
(ढुट)११,खोस्नु>>स्यात्की–खोस्यो>>स्याता–खोस्छ>>स्यातले–खोस्दैछ>>>स्यात्ननले–खोसौ>>स्यातिंग
 • (खाम)११.खोस्नु =नकतैने ,खोस्यो = नकतैक्यु ,खोस्दैछ= नकतैउन धोज्याउ ,खोसौ = घे -नकतैया
(ढुट)१२,लेख्नु >>रिक्की–लेख्यो>>रिका–लेख्छ>>रिक्ले–लेख्दैछ>>रिक्ननले–लेखौ>>रिकिंग
 • (खाम)१२.लेखनु =सर्ने ,लेख्यो =सर्कियु ,लेखदैछ =सर्वोन धोज्यायु ,लेखौ =घे -सर्या
(ढुट)१३,राख्नु>>डाकी–राख्यो>>ड़ा–राखेको>>डामे–राख्दैछ>>डामनले–राखौ>>डइंग
 • (खाम)१३.राखनु=नैन्या , रख्यो = नैकियु , राख्दैछ =नैवोन धोज्यायु, राखौ=घे -नैया
(ढुट)१४,लिनु>>लाकी–लियो>>ला—-लिन्छ>>लाले–लिदैछ>>लामनले—लिउ>>लइंग
 • (खाम)१४.लिनु =क्योने ,लियो =क्योकियु ,लिन्छ = क्योज्यायु , लिदैछ =क्योवोन धोज्यायु ,लिनेछ =क्योनेले
(ढुट)१५,ओढ्नु>>पुखी–ओढ्यो>>पुह्वा–ओड्छ–पुल्हे—ओड़दैछ>>पुम्हनले–ओढौ>>>पुहिंग
 • १५.ओदनु =क्वैसिने ,ओदयो= क्वैसिके ,ओददैछ =क्वैसिउन धोज्यायु ,ओदौ= घे-क्वैसिया
रात र दिन अनि वर्ष
 • खाम(री सोनो ला हुकिन साल)
~~~~~~~~~~~~~~~
(ढुट)बिहान>>गोराक–दिउसो>>नाम्सिन–बेलुका>>नाबिलाम—राति>>नाबिक
 • (खाम) बिहान = छकाल्न्या, दिउसो =लाक ,बेलुका=रिम्क, राती =रीइल
(ढुट)आज>>छिनी–भोलि>>पिउराक/पिहिन–पर्सि>>आप्पि र्हिन–निकोर्सी>>आऊखास्निंग–कानेकोर्सी>>झाउखास्निंग.!
 • (खाम) आज =आछइम, भोली = पराती , पर्सी = मछया ,निकोर्सी = निम्छया, कनेकोर्सी = तिप्छाया
(ढुट)रात पर्यो>>छुम्हा–उज्यालो भयो
 • (खाम) रात पर्‍यो = री -ताके ,उज्यालो भयो = छकाल्ने – ताके
(ढुट)ट्याहा–हिजोको दिन>>तिस्यामिंग–अस्तिको दिन>>ङ्हास्निंग–यो वर्ष>>क्षेल्हेसांग/क्षेलेस
 • (खाम) हिजो =आज्यो ,अस्ती =तालाक,यो बर्ष = आउ साल
(ढुट)पोहोर साल>>मेल्हेसांग–परारको साल>>खांग्लेसांग चरारको साल>>झाखांग्लेसांग–आगुम को साल>>नाम्ल्हेस–परागुम>>आखाम्ल्हेस–चरागुम>>झाखाम्ल्हेस!
१ एक दिन>>कायाक २,दुइ दिन>>न्हिस याक ३,तिन दिन>>सोम याक ४,चार दिन>>बुलि याक ५, पांच दिन>>बांगा याक–एक दिन मात्रै आउनु ल>>कायाक जा राखी ल!
Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s