Wakhet School Headmaster Apeal

 

Video Record By: Ramesh Paija

स्थान- वाखेत-८, पात्लेखेत गा०बि०स०, म्याग्दी

लक्ष्य- वाखेत-बिधोद्वय प्रा०बि०लाई नि०मा०बि०- मा०बि० हुदै +२ अभियान

उद्देस्य- वाखेत बडानं- ५,६,७,८,९ का बिधार्थीलाई आफ्नै स्थानमा सहज र गुणस्तर शिक्षामा पहुच गराउने

बिदेश वाट- २०१० मा – Rs. 604,367.41

२०११ मा – Rs. 340,000 सहयोग प्राप्त भै सकेको छ

Advertisements

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s